Transportbestämmelser

Allmänna transportbestämmelser

Transportbestämmelserna avser uppdrag omfattande in- och utrikes landtransporter som Nordic Transport Group Domestics AB (nedan kallat NTGD) erhåller från sina uppdragsgivare i Sverige eller i utlandet samt med sådana transporter sammanhängande tjänster. Vid tolkning av transportavtalet skall Allmänna Transportbestämmelserna ha företräde före NSAB 2000. CMRs tillämplighet vid gränsöverskridande lastbilstransporter kan inte avtalas bort i de delar som regleras där.

Speditören är ansvarig för att godset kommer fram i skälig tid och angivna leveranstider eller transittider är endast att betrakta som en vägledande betydelse. Avtal med tidsgaranti är möjligt men måste utföras med ett separat skriftligt avtal.

Vid skada av försändelse ska den anmälas omedelbart vid mottagandet för att vara giltig. Det måste även noteras på CMR. En skada som inte är synlig vid mottagandet måste anmälas skriftligen inom 7 arbetsdagar efter leverans av godset.

NTGD accepterar inte kvittning under några omständigheter utan hanterar varje sändning separat.

Vi hanterar farligt gods endast efter överenskommelse. Det är enligt lag upp till avsändaren att avisera rätt kemisk/ teknisk term som det farliga godset innehåller. Även relevant faroklass nummer. Bristande eller felaktig information på dokument, förpackning eller märkning av varor så frånsäger vi oss allt ansvar för eventuella skador krav.

Valuta- och drivmedelstillägg uppdateras månadsvis i enlighet med Statoil och Riksbankens kurslista.

En avbokning på avhämtningsdagen debiteras med 50% av transportkostnaden. En avbokning när bilen är framme vid avhämtningsadressen, men före påbörjad lastning, debiteras med 80% av transportkostnaden. Avbryts påbörjad transport på grund av uppdragsgivarens/avsändarens beslut har NTGD rätt till full avtalad ersättning samt eventuella extrakostnader (t.ex. returfrakt).

Lastning och lossning ska utföras av avsändaren, i samband med chauffören. Avsändaren och mottagaren skall tillhandahålla nödvändiga hjälpmedel om inget annats avtalats. Det är avsändarens ansvar, när han själv lastar fordonet, att lastsäkra godset enligt Vägverkets bestämmelser, eller motsvarande regler för lastning i annat land. Vid lastning av farligt gods gäller lastning och lastsäkring i enlighet med tillämpliga transportföreskrifter (ADR-S, ADR, RID, IMDG). All lastsäkring skall ske i samråd med chauffören. Fri lastning/lossning 2 timmar, därefter tillkommer väntetids kostnader.

Fraktberäkningsregler för volymleveranser: 1 cbm= 333 kg. 1 flm= 1850 kg. 1 EUR pall 120×80 =740 kg/ 0,4 flm.